Rozwód cywilny – co to oznacza?

Rozwody stanowią jedną z najczęstszych spraw prowadzonych przez sądy. Bez względu na to, czy każdy z małżonków jest świadomy podjęcia tej decyzji, rozwód zawsze będzie budził mniejsze lub większe emocje u którejś ze stron.

Tym bardziej należy pamiętać, aby wybór kancelarii, która pozwoli nam przejść przez te trudne chwile nie był przypadkowy. Zarówno akt zawarcia małżeństwa, jak i jego rozwiązanie wymaga odpowiednich procedur i formalności.

Dla małżonków rozwód może oznaczać zamknięcie pewnego rozdziału życia, niejednokrotnie bolesnego, a tym samym początek nowej drogi. Wiele osób postrzega rozwód w kategoriach nowej szansy na lepsze życie i uwolnienie się od bolesnych doświadczeń.

Niestety istnieją też przypadki, w których mocne zaangażowanie jednego z małżonków w rozpadający się już związek jest na tyle silne, że sprawa rozwodowa staje się bardzo przykrym doświadczenie. Ludzie to przede wszystkim emocje, dlatego żadna profesjonalna kancelaria adwokacka, nie może pozwolić sobie na brak indywidualnego oraz ludzkiego podejścia do każdego ze swoich klientów.

Co mówi prawo?

Z prawnego punktu widzenia rozwód to w najogólniejszym ujęciu to rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego, które następuje na żądanie jednego lub obojga małżonków. Stanowi on obok unieważnienia małżeństwa i owdowienia, jedną z okoliczności kończących związek małżeński i następuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Za główną przesłankę rozwodu zgodnie z prawem polskim uznaje się trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, na który składa się zanik trzech typów więzi między małżonkami: psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej. W przypadku, gdy przesłanka ta nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu.

Małżonkowie decydujący się na ten trudny krok, jakim jest rozwód powinni zastanowić się nad przebiegiem swojego małżeństwa pod względem istnienia lub zaniku wyżej wspomnianych trzech decydujących więzi. Należy jednak pamiętać, że to sąd ostatecznie oceni, czy rozpad pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.

Zanik więzi psychicznej, określanej również jako duchowa następuje w sytuacji, gdy małżonkowie przejawiają w stosunku do siebie wrogość oraz agresję lub nie wykazują jakiegokolwiek zainteresowania życiem małżonka, co często wiąże się z oziębłością i ignorancją . Z kolei zanik więzi fizycznej przejawia się w zaprzestaniu współżycia seksualnego oraz całkowitym braku gestów fizycznych, które mogłyby świadczyć o trosce, miłości, czy przywiązaniu do siebie partnerów. Natomiast więź gospodarcza zostaje uznana za zanikłą w sytuacja, kiedy małżonkowie nie mieszkają ze sobą oraz nie prowadza wspólnego gospodarstwa domowego.

Istnieją jednak przypadki w których ze względów finansowych lub innych małżonkowie nie mieszkają ze sobą, dlatego sąd dokładnie bada przyczyny rozpadu małżeństwa.

Sytuacje w których sąd nie orzeknie rozwodu

Istnieją przypadki, w których pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie udzieli rozwodu. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której żądający rozwodu małżonek jest winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na ten rozwód, przy czym odmowa rozwodu nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Rozwód jest również niedopuszczalny jeśli jego skutek mógłby mieć negatywny wpływ na sytuację materialną oraz psychiczną małoletniego dziecka małżonków.

Sąd nie udzieli rozwodu także w sytuacjach, kiedy orzeczenie rozwodowe jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, do których zalicza się normy moralne i obyczajowe. Są to na ogół przypadki, w których jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory lub cierpi na kalectwo, w związku z czym wymaga stałej opieki.

Rozwód z Orzekaniem o winie lub bez orzecznictwa? Jaka jest różnica?

Skierowanie do sądu pozwu o rozwód bez orzekania o winie jednego lub obu małżonków jest prowadzone w krótkim czasie i bez niepotrzebnego wyciągania tak zwanych „brudów” z życia prywatnego małżonków. W tym przypadku sprawa przebiega szybko i bezproblemowo, a rozwód jest udzielany na ogół na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Wynika to z faktu, że sąd nie prowadzi postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Zazwyczaj oboje małżonków, decydując się na porozumienie w postaci zgodnego rozwodu, przystępuje do procesu w sposób zdecydowany i bez prób osądzania drugiej osoby. Sąd zostaje o tym poinformowany wcześniej i zgodnie z prośbą małżonków decyduje się prowadzenie rozwodu bez orzekania o winie jakiejkolwiek ze stron.

Istnieje również możliwość, że sąd, zgodnie z przyjętym prawem może sam orzec o braku winy po zapoznaniu się z dowodami sprawy rozwodowej.

Rozwód bez orzekania winy trwa o wiele szybciej, przez co jest o wiele bardziej ekonomiczny i nie tworzy negatywnych relacji oraz emocji między stronami.

Należy jednak pamiętać, iż rozwód bez orzekania o winie wiążę się z obowiązkiem alimentacyjnym między rozwiedzionymi już małżonkami, który wygasa dopiero 5 lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Powszechnie wiadomym jest, że o alimenty może ubiegać się wyłącznie małżonek żyjący w niedostatku, który nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych.

Z kolei rozwód z orzeczeniem o winie jednego lub obu współmałżonków stanowi na ogół dość nieprzyjemną formą procesu rozwodowego.

Zwykle tego typu proces dotyczy chęci uzyskania najkorzystniejszej wartości materialnej lub wziąć pod wątpliwość ojcostwo lub macierzyństwo drugiego z partnerów. Z racji orzecznictwa o winie, proces sądowy przebiega długo i może rozciągnąć się w bardzo długim czasie oraz przynosi bardzo wiele negatywnych emocji oraz zaognionych relacji między obiema stronami konfliktu. Osoby przystępujące do takiego procesu zwykle chcą oczernić swojego dotychczasowego partnera i za wszelką cenę wygrać, aby uzyskać dla siebie jak najlepszą wartość majątkową lub zdobyć opiekę na dziećmi.

O tym, czy małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa decyduje brak wywiązywania się z obowiązków i zasad współżycia społecznego. Do zachowań które przesądzają o winie małżonka zalicza się między innymi zdradę, alkoholizm, agresję psychiczną oraz fizyczną wobec małżonka, czy niepokrywanie kosztów utrzymania dzieci i domu.

W tej sytuacji rodzi się jednak pytanie jak udowodni winę?

Przede wszystkim pod uwagę w rozwodzie z orzeczeniem pod winę będą brane takie dokumenty jak nagrania, obdukcje, raporty policyjne, zeznania świadków, maile oraz smsy.

Uznanie winy małżonka może dać możliwość ubiegania się o alimenty. Ponad to będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów procesu.

Kancelaria prawna – prawnik rozwodowy, mecenas Michał Słomka